Thời khóa biểu số 1- Học kỳ 1  (áp dụng từ ngày 07/9/2020)